Om Skorda

Skorda er bygget på et ønske om å bidra til å øke takten for innovasjon og det grønne skiftet i norsk næringsliv.

 Ved å bidra til at flere benytter kompetansen som eksisterer innen innovasjonsledelse og får mulighet til å ta i bruk de risikoavlastende midler som eksisterer på en god måte, bidrar vi til å øke konkurranseevnen og sysselsetting hos våre kunder. Gjennom å bruke vår spisskompetanse kan vi støtte alle dere som tar risiko og utvikler morgendagens næringsliv i Norge. Vår innsats bidrar til bedre konkurranseevne, mer innovasjon og øket endringstakt i din organisasjon.

Skorda kan hjelpe dere med prosjektutvikling og med å utforske mulighetene for samarbeid med andre aktører og søknader opp mot støttemidler. Vi er en aktiv og utfordrende sparringspartner i alle fasene av et innovasjonsløp eller implementeringsprosjekt for bærekraftig teknologi. Et samarbeid med oss vil bidra til at dere får mer innovasjon per krone.

Skorda vil fungere som en fagekspert for innovasjonsledelse og støttemidler, og vil sikre at dine prosjekter er godt strukturert og at muligheter for finansiell støtte forfølges på en god og effektiv måte. Vi kjenner virkemiddelapparatet og vil løfte frem de rette prosjektene til rett tid samtidig som vi sørger for at de interne oppfølgingsprosessene er effektive og formålstjenlige.

Vi er lokalisert i Stavanger, men jobber med kunder over hele landet.

Skorda-prosessen

Vi vil helhetlig og over tid med ditt selskap slik at vi skaper gode resultater sammen. Ved å bli godt kjent med deres målsettinger og utfordringer kan vi identifisere muligheter etter hvert som de dukker opp og sørge for at deres interne prosesser er effektive og gode. Vår arbeidsmetodikk kan grovt deles opp i fire ulike deler.

Kartlegging

Våre rådgivere er alltid tilgjengelig for deg og en stor del av kontakten vil involvere kartlegging og rådgiving mot nye prosjekter eller muligheter. Sammen vil vi jobbe med prosjekt som viser seg og være aktuelle mot risikoavlastende midler, og prosjekt som viser seg å ikke være det. Skorda har god erfaring med å strukturere og evaluere prosjekt og kan se muligheter mot støttemidler og vårt nettverk.

Et godt håndverk handler for eksempel om å se sammenhenger og effekter i deres aktiviteter.

Søknad

Kjernen i Skordas spisskompetanse er risikoavlastende midler. Det begynner gjerne med en søknad. Skorda utarbeider en søknad om støtte rettet mot aktuelle midlene sammen med dere. Her sørger Skorda for at søknadene treffer godt og ivaretar dine interesser. Dere står for fagkompetansen og vil oppleve at saksbehandler får en god forståelse for deres prosjekt når de skal gjøre sin vurdering.

Et godt håndverk handler for eksempel om å vite hva man skal gå etter til hvilken tid.

Oppfølging

Underveis i dine prosjekter følger vi dere tett for å bidra til rett rapportering til de aktuelle myndigheter og organisasjoner. Vi sørger for at deres interne prosesser er lagt opp slik at nødvendig informasjon for rapportering fanges mest mulig effektivt. Har dere aktive prosjekter uten støtte følger vi med på disse også, på den måten fanger vi opp muligheter som dukker opp.

Et godt håndverk handler for eksempel om å se hvordan deres eksisterende prosesser enklest mulig fanger informasjonen som kreves i rapportering.

rapportering

Ved periodevis og avsluttende rapportering tar vi ekspertrollen. Vi holder i deres interne prosesser og sørger for en god og effektiv innsats som resulterer i en solid rapport. Vårt kjennskap til mulighetene og begrensingene i statsstøtteregulativet og samarbeid med deres regnskapsavdeling og revisor sørge for en solid og riktig rapport.

Et godt håndverk handler for eksempel om å være et kompetent bindeledd mellom dere, revisor og støttemidlene.

Vil du høre hvordan Skorda kan hjelpe dere?

Partnere

For å kunne tilby våre kunder et spekter av tjenester knyttet til innovasjon og bærekraftighet har vi knyttet til oss ulike partnere som leverer tjenester der våre stopper. Disse kan etter ønske og behov kobles på.

post@skorda.no

+47 93 43 73 91

Kristian Torgersen

Daglig leder

kt@skorda.no

Grenseveien 21, 4313 Sandnes